direct offerte aanvragen?   bel: 026 - 325 65 83

logo Evers Logistieklogo Evers Logistiek

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Evers Logistiek

KvK: 09138255 – BTW: NL011420583B01


Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

 • Binnenlands Transport de AVC condities 2002
 • Grensoverschrijdend Transport de CMR voorwaarden 2002
 • Koeriersdiensten de AVKK voorwaarden 2002
 • Tevens zijn op al onze werkzaamheden de Nederlandse Expeditie voorwaarden (FENEX) van toepassing.

 

Voor bovenstaande geldt dat steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing is.
Op uw verzoek zal u kosteloos een exemplaar van de gevraagde voorwaarden worden toegezonden.
Goederen zijn niet vanuit Evers Logistiek verzekerd. Buiten genoemde voorwaarden om geschiedt Transport en Opslag van goederen voor rekening en risico van de oorspronkelijke opdrachtgever, niet zijnde Evers Logistiek.

 

Voor wat betreft de distributie van pakketten via de vervoerders UPS, DHL, DPD en PACKS geldt tevens dat de algemene leverings- en verpakkingsvoorwaarden van de betreffende vervoerder van kracht zijn met wie het pakket uiteindelijk is verzonden c.q. opgehaald, steeds in hun meest recente vorm. Ook met betrekking tot een schade- c.q. vermissingsmelding van een verzonden c.q. opgehaald pakket via een van voornoemde vervoerders blijven de algemene leverings- en verpakkingsvoorschriften van betreffende vervoerder van toepassing. Buiten genoemde voorwaarden om geschiedt de verzending c.q. het ophalen van pakketten voor rekening en risico van de oorspronkelijke opdrachtgever, niet zijnde Evers Logistiek. Buiten genoemde voorwaarden om aanvaardt Evers Logistiek hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
Betalingsconditie: 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 

Akkoord:
Bij opdracht/boeking gaat opdrachtgever akkoord met bovenvermelde condities en voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

 

AVC Algemene Vervoerscondities


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. AVC: Algemene Vervoerscondities 2002, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsbank te Amsterdam en Rotterdam.
 2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956).
 3. Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.
 4. Zending: een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor een ontvanger.
 5. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.
 6. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.
 7. Overmacht: een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2 – Werkingssfeer

Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet word afgeweken.
Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.


Artikel 3 – Verplichtingen van de koerier

De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.
Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichtingen heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip danwel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.
Artikel 16 AVC inzake vertraging is niet van toepassing.


Artikel 4 – Verplichtingen van de afzender
De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de goederen moeten worden ingevuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.


Artikel 5 – Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar

 1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 450,- per zending.
  Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco
 2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
  • voor de schade aan de zending zelve maximaal € 450,- per zending;
  • voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het bestemd, maximaal 2x de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Artikel 6 – Vertraging

 1. Indien de zending word afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 450,- per zending.
 2. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.
 3. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:
  • lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig;
  • de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bediend;
  • voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
 4. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 niet van toepassing.

Toelichting
Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichte van de aansprakelijkheid neergelegd in Boek 8: 1102 Nieuw Burgerlijk Wetboek. Op grond van dit artikel is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt vastgelegd. Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief.